Ziņas Uz sarakstu

Pārmaiņas Grīvu salā

Zemnieku saimniecības “Tīravoti” pamata nodarbošanās ir gaļas lopu audzēšana, taču, iesaistoties projektā “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā”, uzņēmējs Ivars Silkāns nu apvieno uzņēmējdarbību un dabas aizsardzību. 

“Tīravotu” galvenais uzdevums ir apsaimniekot Grīvu salu – purvu un mežu ieskautu pļavu masīvu dabas lieguma Lubāna mitrājs ziemeļu daļā. Grīvu salā atrodami vērtīgi Eiropas Savienības nozīmes pļavu biotopi, taču tie ilgstoši netika atbilstoši apsaimniekoti.  Daļa pļavu padomju laikos tika meliorēta, lai palielinātu pļavas ražību – ik pēc 50 - 100 metriem tika izrakti meliorācijas grāvji. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā grāvji aizauguši ar kokiem un krūmiem un aizaugusi arī daļa pļavu.

Projekta ietvaros plānots šos grāvjus iztīrīt no apauguma un aizbērt, lai radītu dabiskajam pietuvinātu hidroloģisko režīmu. Pēc ūdens līmeņa atjaunošanas teritorijā būs labāki apstākļi abiniekiem, un līdz ar to arī būs vairāk mazajam ērglim piemērotas barības. Tāpat arī ainava kopumā kļūs mazajam ērglim piemērotāka – tā būs atklātāka, ar atsevišķiem kokiem vai to grupām.

Lai Grīvu salā varētu veikt atjaunošanas darbus, šobrīd projekta ietvaros tiek remontēts ceļš uz projekta teritoriju, lai atvieglotu piekļuvi nomaļajai vietai. Pļavas ir atbrīvotas no apauguma un tagad to atjaunošanas darbus turpina projekta ietvaros iegādātais Šarolē lopu ganāmpulks. Noganītas pļavas veido mazajam ērglim tīkamu ainavu un piemērotas barošanās vietas.

Un patiešām, šajā vasarā pēc ilgāka laika Ivars Silkāns Grīvu salā atkal ir manījis mazo ērgli. Viņš arī novērojis, ka ir īpaši daudz lauku putnu – ķīvīšu, cīruļu, ķikutu. Kādi ir biotopu atjaunošanas rezultāti Grīvu salā un kā tie ietekmējuši putnu populāciju, objektīvi varēs spriest pēc ekspertu veiktā putnu sugu monitoringa, taču ir skaidrs, ka dabas daudzveidība Grīvu salā atgriežas un uzplaukst.