Mūsu darbi

Tiek īstenots
A.1. Sugas aizsardzības plāna atjaunošana. Darbību īsteno LDF. Tiek īstenots

Pirmais mazā ērgļa sugas aizsardzības plāns tika sagatavots 2000. gadā, un bija paredzēts pieciem gadiem. Tāpēc tagad sugas aizsardzības plānu nepieciešams atjaunot, izmantojot jaunāko informāciju par sugas izplatību, aizsardzību un ekoloģiju. 

Sugas aizsardzības plāna atjaunošanā īpaši tiks izvērtēti līdz šim izmantotie sugas aizsardzības paņēmieni, jo tie nav bijuši pietiekami. Mēs analizēsim esošā plāna trūkumus un noteiksim precīzus soļus sugas aizsardzībai nākotnē. Mūsu mērķis -- nodrošināt sugai labvēlīgu aizsardzības statusu. Sugas aizsardzības plānā atsevišķa sadaļa tiks veltīta barošanās vietu problēmai, un tiks sagatavotas vadlīnijas zemniekiem. Plāna izstrādi uzraudzīs Dabas Aizsardzības pārvalde. Plāns tiks sagatavots nākamajiem 10 gadiem. 

Paredzētais izstrādes laiks: 2017. gada beigas. 

Uģis Bergmanis. Mazā ērgļa Clanga pomarina aizsardzības plāns Latvijā – pētījumu apkopojums un priekšlikumi.

Tiek īstenots
A.2. Ligzdu vietu inventarizācija. Darbību koordinē LOB. Tiek īstenots

Ligzdu vietu inventarizācija ir būtisks priekšnosacījums mazā ērgļa aizsardzības plānošanai. Tāpēc eksperti katru gadu dosies ligzdu meklējumos, kā arī tiks izmantota informācija par iespējamām ligzdu vietām no citām iesaistītajām pusēm.  Eksperti arī izvērtēs ligzdu stabilitāti, lai izlemtu, kuras ligzdas nepieciešams nostiprināt. 

Ligzdas tiks meklētas visā Latvijas teritorijā. Darbības mērķis - nodrošināt aizsardzības režīmu 12% visas mazo ērgļu populācijas Latvijā.

2020. gadā
A.3. Pielietoto aizsardzības paņēmienu izvērtējums. Darbību īsteno LOB. 2020. gadā

Mazais ērglis Latvijā padziļināti pētīts jau kopš 80. gadiem, tomēr līdz šim nav veikts pielietoto aizsardzības pasākumu izvērtējums. Tāpēc tiks veikta visaptveroša padziļināta esošo aizsardzības pasākumu izpēte, un šī novērtējuma rezultātus līdz paredzēts publicēt starptautiskā zinātniskā izdevumā, tādējādi nodrošinot arī pētniekiem ārpus Latvijas vērtīgu informāciju par mazā ērgļa aizsardzību. 

Paredzētais darba veikšanas termiņš: 2020. gada beigas.

Tiek īstenots
A.5. Sagatavošanas darbi biotopu atjaunošanai dabas liegumā “Lubāna mitrājs”. Darbību īsteno SIA “Tīravoti”. Tiek īstenots

Sagatavošanās darbi ietvers būvprojekta izstrādi ceļa rekonstrukcijai un meliorācijas grāvju aizbēršanai. Paredzēts, ka būvprojekts tiks izstrādāts līdz 2017. gada beigām.